fbpx
خانه » کشورها » سویدن/ سوئد » قوانین پناهندگی کشور سویدن / سوئد- ویدیو

قوانین پناهندگی کشور سویدن / سوئد- ویدیو

معلومات کلی در مورد تقاضای پناهندگی در سویدن / سوئد

اطلاعات کامل در مورد روند درخواست پناهندگی بصورت متنی و ویدیویی نشر شده است.

توجه داشته باشید که متن نوشته بسیار طولانی است و قبل از شروع به خواندن چای را فراموش نکنید !! حتما خسته میشوید!

تمامی قوانین در مورد پناهنده گی در سویدن در کنوانسیون ملل متحد و قانون مدنی سویدن ذکر گردیده است. درخواست های پناهنده گی را هیئت مهاجرت بررسی می نماید.

ملاقات های متعدد

اگر قرار باشد که درخواست شما در سویدن مرور شود، شما میتوانید تا زمانیکه هیئت مهاجرت بررسی میکند که آیا شما مستحق اجازه اقامت هستید یا نه در اینجا زنده گی نماید.

هیئت مهاجرت شما را برای ملاقات های متعددی خواهد خواست. در جریان تحقیقات پناهنده گی، از شما در مورد علت پناهجویی سوال خواهد شد مثلاً چرا شما به سویدن پناه آوردید.آمدن شما به این ملاقات ها مهم است.

همچنان شما به یک نشست معلومات دهی گروپی دعوت خواهید شد. در این نشست، هیئت مهاجرت معلومات مفید را برای پناهجویان فراهم خواهد نمود. این معلومات دربردارنده مثلاً جای، امور مالی و مراقبت صحی خواهد بود. شما در مورد طرزالعمل های پناهنده گی درسویدن نیز معلومات بیشتری حاصل خواهید نمود. همچنان شما معلومات در مورد قوانین، سایر مقامات و سازمان های که با پناهجویان مساعدت مینمایند حاصل خواهید نمود. این معلومات مهم بوده و تا موقعیکه شما منتظر تصمیم میباشید برای تان مفید تمام خواهد شد.

به آنها بگویید که شما کی هستید

اداره مهاجرت از شما در مورد هویت شما سوال خواهد نمود.این مهم است که شما هویت خود را ثابت نمایید تا اداره مهاجرت بتواند تصمیم صحیح اتخاذ نماید. هنگام ملاقات با اداره مهاجرت لطفاً پاسپورت و یا سایر اسناد هویتی خود را با خود داشته باشید. اسناد مذکور باید اسم، تاریخ تولد و تابعیت شما را بیان دارد. اگر شما نمیتوانید اسناد هویتی خود را تسلیم نمایید، شما باید هویت خود را از طریقه های دیگر ثابت نمایید. مثلاً شما میتوانید با ارائه وثیقه تولدی، تاریخچه فامیلی، اسناد عسکری و یا نکاح خط این کار را انجام دهید.

سوال های دیگری نیز در مورد سابقه شما و فامیل شما صورت خواهد گرفت. در جریان درخواست برای پناهنده گی ، حتماً همه چیز را در مورد فامیل خود بیان نمایید.وقتی برای شما اجازه اقامت داده شود و بعداً شما شما خواهان دوباره پیوستن با فامیل خود باشید، این میتواند مهم تمام شود.

دلایل شما

هیچکس به اندازه خود شما در مورد دلایل ترک کردن وطن نمیداند. لذا این مهم است که شما در مورد هر چی که با شما در کشور شما اتفاق افتاد حرف بزنید و بیان دارید که اگر دوباره به وطن برگردید چی اتفاق خواهد افتاد. شما باید در مورد اینکه چی شخصاً با خود شما صورت گرفته حرف بزنید نه فقط در مورد اوضاع عمومی کشور تان.

اداره مهاجرت فقط در صورت قادر به ارزیابی دلایل شما خواهد بود که شما تمامی معلومات مربوطه را بدهید. افسر مسؤول با سوال نمودن در مورد درخواست شما به شما کمک خواهد نمود.

موارد که حرف زدن از آنها مشکل است

بعضی حرفهای وجود دارد که گفتن آنها مشکل میباشد، اما آنها بسیار مهم هستند تا گفته شوند. افسر مسؤول ملزم به رازداری بوده و تنها موارد را فاش خواهد نمود که شما به سایر اشخاص که روی درخواست شما کار میکنند گفته اید. ترجمان نیز مانند افسر، مسؤول چنین رازداری میباشد. قبل از تحقیق در مورد پناهنده گی، شما باید به اداره مهاجرت اطلاع دهید که شما خواهان افسر زن هستید و یا مرد. اگر ضروری باشد، شما میتوانید در جریان تحقیق یک وقفه داشته باشید. شما میتوانید هر سند و یا سایر موارد که قصه شما را تصدیق میکند و یا در مورد مملکت شما معلومات میدهد به مرکز تحقیقات با خود بیاورید. اگر ضروری باشد، اداره مهاجرت این اسناد را ترجمه خواهد نمود.

مؤثر واقع شدن شما

حاضری سر وقت تعیین شده شما در اداره مهاجرت ، میتواند در جواب دهی سریع درخواست شما مؤثر واقع شود.

لطفاً آدرس و نمبر تیلفون خود را برای اداره مهاجرت فراهم نمایید تا ما بتوانیم با شما تماس بگیریم. ایمل خود را مرتباً بخوانید تا معلومات ارائه شده از طرف اداره مهاجرت را از دست ندهید. فراموش نکنید که اگر آدرس شما تغییر بکند ما را در جریان بگذارید.

ثابت نمودن هویت شما روی جواب دهی سریع درخواست شما تأثیر بسزای دارد. این به این معنی است که شما میتوانید مثلاً با تسلیم نمودن پاسپورت خود و یا سایر اسناد هویتی به اداره مهاجرت نشان دهید که کی هستید. اگر شما در اثبات هویت خود همکاری نمایید، معمولاً حق کار در جریان منتظر بودن به تصمیم را خواهید داشت.

هنگامیکه انتظار میکشید

همکاری حقوقی

در جریان اینکه اداره مهاجرت درخواست ها را بازرسی مینماید، به بسیاری از پناه جویان وکیل مقرر شده-ازطرف محکمه اعطا میگردد، که این شخص یک وکیل شایسته بوده و به نفع شما عمل نموده و شمار مساعدت حقوقی می نماید.

اداره مهاجرت این وکیل را تعیین نموده و مزد وی را پرداخت مینماید، حال آنکه وکیل به صورت مستقل از اداره مهاجرت و سایر مقامات کار میکند. شما میتوانید به شخص که اعتماد دارید وی را پیشنهاد نمایید و یا مشخص نماید که شما خواهان وکیل زن و یا وکیل مرد هستید. اگر شما بالای وکیل مزد گیرنده از طرف اداره مهاجرت حق نداشته باشید، شما میتوانید وکیل از طرف خود انتخاب نمایید.

وظیفه و رول ترجمان

ترجمان کسی است که هرچی را که گفته میشود ترجمه میکند و شاید در بسیاری از ملاقات های اداره مهاجرت شامل باشد. ترجمان میتواند در اتاق حضور داشته باشد و یا از طریق تیلفون و یا ذریعه مانیتور در تماس باشد. به یاد داشته باشید که در جریان حرف زدن وقفه نمایید تا ترجمان وقت برای ترجمه پیدا کند. قبل حرف زدن دوباره لطفاً منتظر باشید تا وی آنچه را که گفته شده ترجمه نماید.

ترجمان هر آنچه را که گفته شود بدون کم و کاست ترجمه میکند. ترجمان فورمه-I (I-form) را ترجمه میکند. ترجمان باید بیطرفانه عمل کند، مثلاً نظریه های سیاسی، دینی و سایر نطریه ها را بیان نمیکند. ترجمان باید منصفانه عمل کند. این به این معنی که در جریان سخن دخالت بیجا ننموده و کسی را کمک نمیکند و یا در جریان گفتگو نشان نمیدهد که وی با کسی موافق است.

اگر شما حرف های ترجمان را نمی فهمید و یا به هر دلیل دیگری با وی احساس آرامش ندارید، بسیار مهم است که این موضوع را مطرح کنید. شما میتوانید جلسه را منقطع ساخته و خواهان ترجمان دیگری شوید. همچنان، بیاد داشته باشید که پیش از پیش خبر بدهید که ترجمان مرد میخواهید یا زن. منوط به اینکه شما چی را باید بگویید، اگر ترجمان همجنس شما باشد شاید احساس خوبی داشته باشید، اما برعکس این نیز ممکن است.

سازمان های غیردولتی

شما همواره حق دارید و میتوانید که با سازمان های مختلف تماس گرفته و از آن ها کمک بجویید. کارمندان اداره مهاجرت میتوانند در مورد سازمان های قابل دسترس در موقعیت که اقامت دارید معلومات بدهند. تمام سازمان ها در یک شهر کوچک نیستند. اگر میخواهید در مورد موضوع مشخص با یک سازمان در ارتباط شوید، به مرکز رسیده گی خود مراجعه نمایید.

کارت LMA

زمانیکه شما برای پناهنده گی در سویدن درخواست مینمایید، شما یک رسید برای درخواست خود دریافت خواهید کرد. رسید دربر دارنده یک نمبر بوده که هنگام تماس گرفتن با اداره مهاجرت شما میتوانید آن را فراهم نمایید. این کار مدیران را در پیدا نمودن معلومات شما آسان خواهد نمود. یک چند روز بعد از تسلیم نمودن درخواست شما یک کارت را ذریعه ایمیل دریافت خواهید کرد. کارت مذکور را کارت LMA میگویند و این کارت جایگزین رسید میشود. قابل توصیه است که درحین که شما منتظر تصمیم هستید همیشه کارت LMA خود را با خود داشته باشید تا تشخیص داده شود که شما یک پناهجو هستید و ثابت شود که شما حق اقامت در سویدن را دارید. همیشه وقتیکه به انستتیوت های مراقبت صحی مراجعه مینمایید، برای دستیابی به مراقبت که شما مستحق آن هستید، شما باید کارت خود با خود داشته باشید.

استخدام

برای اجرا وظیفه در سویدن، شما باید جواز کار داشته باشید، اما منحیث یک پناهجو شما میتوانید بدون جواز کار، کار کنید درصورتیکه:

درخواست شما در سویدن بررسی شود

در اثبات هویت خود همکاری نمایید

درخواست شما کاملاً مجهز باشد

اگر شما این مقررات را ایجاب میکردید، شما مستحق کار هستید. در صورتیکه شما مستحق انجام وظیفه دانسته شدید، معافیت از مسؤولیت گرفتن جواز کار (AT-UND) در پاراگراف 7 کارت LMA شما بیان گردیده است.

اگر شما کار میکنید و درخواست شما رد میگردد، شما میتوانید به وظیفه خود الی وقت برآمدن از کشور ویا تا زمانیکه شما در برآمدن با ما کمک میکنید، ادامه دهید. اگر به شما اجاز اقامت داده شد، معنی آن این است که شما میتوانید به وظیفه خود ادامه بدهید.

اگر شما قادر به کار کردن نیستید و یا پیسه ندارید، شما میتوانید غرامت بگیرید. مبلغ را که شما دریافت میکنید برای خرید مواد خوراکی، لباس و مصارف شخصی شما کفایت خواهد نمود. اگر شما از اداره مهاجرت غرامت دریافت میکنید، در صورتیکه وضع مالی شما تغییر میکند مثلاً، اکر کار پیدا میکنید، این مهم است تا اداره مهاجرت را خبر بدهید.

مراقبت صحی

فرد پناهجو در سویدن واجد شرایط کمک های صحی رایگان در مراکز صحی می باشد. کمک های صحی بالای درخواست پناهنده گی شما تأثیری نخواهد داشت. همچنان شما مستحق معالجه عاجل، معالجه دندان و معالجه صحی عاجل هستید. مسؤولین مراقبت صحی تعیین خواهند نمود که شما مستحق چی نوع معالجه هستید. اگر شما کارت LMA خود را نشان بدهید، برای دیدن داکتر و یا گرفتن دوا شما باید 50 کرون سویدنی بدهید. اطفال پناهجو و نوجوانان زیر سن 18 مستحق عین خدمات رایگان صحی اطفال و نوجوان مقیم سویدن میباشند.

تهیه مسکن

شما میتوانید هم خود مسکن تهیه کنید و یا در خانه تهیه شده اداره مهاجرت زنده گی نمایید. اگر اداره مهاجرت برای شما خانه تهیه کند شما حق انتخاب موقعیت را ندارید و باید در جریان مدت انتظار به مسکن تهیه شده انتقال کنید.

تصمیم

اگر شما اجازه اقامت دریافت کنید

اگر شما اجازه اقامت دریافت کنید، شما مستحق زنده گی و کار در سویدن خواهید بود. هرگاه شما اجازه اقامت دریافت نمودید، شما باید برای راجستر نمودن خود و دریافت نمبر شناسایی شخصی به نماینده گی تکس بروید. اداره مهاجرت یک کارت اجاز اقامت را منحیث ثبوت اجازه اقامت شما صادر خواهد نمود. کارت مذکور به آدرس خانه شما فرستاده خواهد شد.

اگر درخواست شما رد گردد

رد کردن درخواست شما به معنی این است که اداره مهاجرت باور دارد که شما دلایل قانع کننده برای ماند در سویدن ندارید. اگر درخواست شما رد گردد، شما دو انتخاب خواهید داشت: شما میتوانید یا تصمیم را قبول کنید و به مملکت خود برگردید و یا عرض نمایید.

اگر شما تصمیم را قبول کنید، شما باید یک سند را که سند پذیرش اعلامیه می نامند امضا کنید. بعد از امضا نمودن، شما نمیتوانید در مقابل تصمیم عرض نمایید و شما باید تدابیر سفر برگشت خود را بگیرید.

اگر شما میخواهید عرض نمایید، شما از محکمه خواهش میکنید تا درخواست شما را بررسی نماید. شما باید عریضه خود را به اداره مهاجرت بفرستید.عریضه شما باید قبل از قطعیت یافتن تصمیم، که الی سه هفته بعد از روزی که به شما خبر داده شده باشد،میباشد، به اداره مهاجرت فرستاده شود. اگر شما وکیل داشته باشید، وی میتواند شما را کمک کند.

اول، اداره مهاجرت عریضه شما را بررسی خواهد نمود تا ببیند که تصمیم گرفته شده باید تغییر کند یا نه. اگر اداره مهاجرت تصمیم بگیرد که تصمیم تغییر نکند، عریضه شما به محکمه مهاجرت راجع میگردد. اگر شما با حکم محکمه مهاجرت موافق نباشید شما میتوانید از محکمه عالی مهاجرت درخواست نمایید تا عریضه شما را بررسی نماید.

اگر بر آن شدید که از عرض خود صرفنظر کنید، شما باید اداره مهاجرت را اطلاع دهید که تصمیم رد را می پذیرید. در این صورت، محکمه عریضه شما را رد نموده و آن را بررسی نمی نمایید.

تصمیم رد معمولاً برای چهار سال دارای اعتبار است. اگر شما در اثناء چهار سال دوباره به سویدن بیاید، شما دوباره رد و یا اخراج خواهید شد، که در این حالت شما مستحق محاکمه جدید ویا کمک از طرف اداره مهاجرت نخواهید بود.

برگشت

یک فرصت معین از روزی که تصمیم رد قابل اجرا میگردد برای شما داده خواهد شد تا کشور را داوطلبانه ترک نمایید. تصمیم مذکور مدت را که شما باید کشور را ترک کنید بیان خواهد داشت. شما باید کشور را در مدت تعیین شده ترک نمایید. اداره مهاجرت شما را در برگشت به کشور خود شما و یا کشور دیگری که در آنجا شما حق اقامت داشته باشید، کمک خواهد نمود. اداره مهاجرت میتواند مثلاً شما را در ارتباط گیری با کشور خود و یا گرفتن تکت سفر کمک نماید. ممکن بعضی ها کمک مالی برای آسانی شروع یک کار در کشور خود دریافت کنند. اگر شما میخواهید در این مورد بیشتر بدانید، از افسر اجرایی در مورد اصطلاحاً کمک های دوباره برقرارسازی سوال نمایید.

اگر شما در مدت که در تصمیم شما مشخص شده از کشور بیرون نشوید، شما برای ورود- دوباره تحریم خواهید شد. در این صورت شما اجازه سفر به ساحات شنگن، بلغاریا و یا رومانیا را به مدت یک سال نخواهید داشت.

اگر کیس شما رد شد،واگر شما در جریان تحقیق همکاری نکنید ،شما به مدت پنج سال برای ورود- دوباره تحریم خواهید شد. مثلاً، این مهم است که شما معلومات صحیح را برای اثبات هویت خود در دسترس قرار دهید.

اگر شما همکاری نکنید

اگر اداره مهاجرت متیقن نباشد که شما در ارتباط با برگشت خود کمک میکنید، اداره مذکور معاش روزانه شما را کم خواهد کرد، شما را تحت نظارت و یا توقیف خواهد گرفت.

معنی نظارت این است که شما مرتباً در جا های معین و در وقت معین باز رسی خواهید شد. همچنان از شما خواسته میشود که پاسپورت و سایر اسناد هویتی خود را تسلیم کنید. تحت توقیف گرفتن به این معنی است که شما باید در یک جای قفل شده که نمی توانید از آنجا خارج شوید، بمانید.

اگر اداره مهاجرت برآن شود که رد و خارج کردن شما ممکن نیست زیرا شما در بیرون شدن کمک نمیکنید، مسؤولیت بیرون کردن شما به پولیس سپرده خواهد شد. پولیس حق تفتیش از شما را دارا میباشد و ممکن شما را وادار به خارج شدن از کشور کند.

معلومات جدید

اگر معلومات جدید بعد از اینکه شما فیصله رد نهایی را دریافت میکنید فهمیده شود، اداره مهاجرت ملاحظه خواهد نمود که آیا این معلومات به معنی بیرون نکردن شما است یا خیر. این میتواند شامل مثلاً اینکه اوضاع کشور شما وخیم باشد، ویا شما شدیداً مریض شده باشید، شود.اداره مهاجرت این موضوع را با پیشقدمی خود و یا با درخواست شما بررسی نماید.

زمینه ها برای پناهنده گی

سویدن توافقنامه مهاجرت ملل متحد و قوانین عمومی اروپا را امضا نموده است. این به این معنی است که سویدن تمامی درخواست برای پناهنده گی را به صورت انفرادی بررسی خواهد نمود. سویدن برای آنهای که مهاجر پنداشته میشوند و یا آنهای که به محافظت بنابر هر دلیل ضرورت دارند اجازه اقامت فراهم خواهد نمود. اداره مهاجرت در قدم اول بررسی میکند که آیا شما مهاجر هستید، و بعد، آیا شما برای کمک حفاظتی واجد شرایط هستید و بلاخره آیا شما واجد شرایط برای سایر معاونت های حفاظتی هستید و یا خیر.

 مهاجرین

مطابق به توافقنامه مهاجرین، قانون سویدن و مقررات اروپا، شما زمانی مهاجر پنداشته میشوید که شما دلایل محکم برای ترس از شکنجه بر مبنای موارد ذیل داشته باشید:

نژاد

قوم

باور های دینی و سیاسی

جنسیت

گرایش جنسی

متعلق بودن به یک گروه خاص اجتماعی

شاید مقامات کشور شما، شما را اذیت میکنند و یا، ممکن است مقامات کشور نتوانند از شما در برابر گروه ها و افراد خاص که شما را آزار میدهند، محفاظت کنند.

 حتی اگر شما مهاجر هم نباشید، شما منحیث کسی که بصورت انفرادی به محافظت ضرورت داشته باشد، واجد شرایط برای اجازه اقامت خواهید بود. ممکن شما به کمک های محافظتی و یا سایر محافظت ها ضرورت داشته باشید.

 وضعیت محافظت های کمکی

مطابق با قانون، شما نیازمند محافظت های کمکی می باشید، در صورتیکه شما در معرض خطر یکی از موارد ذیل قرار داشته باشید:

 مجازات اعدام

مورد مجازات بدنی، شکنجه و یا سایر شکنجه ها و رفتارهای غیر انسانی قرار گرفته باشید

شما منحیث شهروند، در معرض خطر جدی بعلت جنگ مسلحانه قرار داشته باشید

وضعیت سایر محافظت ها

مطابق با قانون، شما زمانی ضرورت به محافظت دارید که ضرورت شما به محافظت بر مبنای یکی از موارد ذیل باشد:

 بخاطر جنگ های خارجی و یا داخلی ویا بخاطر سایر جنگ های شدید در کشور خود شما

داشتن ترس به جا از قرار گرفتن مورد تجاوز شدید

قادر نبودن به برگشت به کشور خود بعلت فاجعه طبیعی

مفهوم وضعیت سایر محافظت ها را میتوان در قانون مدنی سویدن دریافت و بنابرین فقط در سویدن دارای اعتبار میباشد.

 معلومات اضافی

 در جریان انتظار، شما به نشست های متعددی فرا میخوانند که در آنجا شما میتوانید معلومات مهم را حاصل نمایید. افسر مسؤول به شما راجع به کمک های که حاصل میکنید مثلاً، تهیه مسکن، کمک مالی، مراقبت صحی ،مکتب برای اطفال تان معلومات ارائه میکند. اگر کدام خبر از درخواست شما بیاید مرکز رسیده گی به شما زنگ خواهد زد. زمانیکه تصمیم در مورد قضیه شما گرفته میشود افسر مذکور به شما توضیح خواهد داد که معنا و مفهوم این تصمیم چی است.

Check Also

کسب مقام دانشجوی برتر سال 2018 ترکیه٬ توسط یک دانشجوی افغان

  ترکیه؛ کسب مقام دانشجوی برتر سال 2018 توسط یک دانشجوی افغان یک دانشجوی افغان …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!